Body’s Nobody 2016-2018
เรือนร่างไร้ร่าง
 

โครงการภาพถ่ายที่ถูกประกอบสร้างจาก เสี้ยวส่วนของภาพถ่ายบันทึกเรือนร่างและภาพชิ้นส่วนวัตถุจากคลังข้อมูลภาพ google imageในระบบเครือข่าย ที่ซึ่งถูกเชื่อมต่อก่อรูปร่าง เป็นโครงสร้างร่างกายใหม่ที่เราไม่รู้จัก รวมถึงการรื้อถอนดัดแปลงและตัดต่อภาพบันทึกเรือนร่างและภาพถ่ายบุคคลที่ถ่ายทอดถึงสภาวะที่แปลกแยก ความเป็นอื่น ที่ไร้ความมีตัวตน ความเป็นมนุษย์ที่ขาดหายไป อันเนื่องมาจากการถูกกระตุ้นโดยการไหลเวียนของข้อมูลในโลกไซเบอร์ มนุษย์ต้องตอบสนองไม่ว่าจะเป็นการฟัง การดู การรับรู้ที่ต้องโต้ตอบข้อมูลอยู่ตลอดเวลา  ในแง่นี้ความล้นเกินของข้อมูลในเครือข่ายไซเบอร์ส่งผลกระทบต่อเราในสภาวะแปลกแยกภายใต้ระบบทุนนิยมใหม่ การที่มนุษย์ถูกเชื่อมต่อให้สื่อสารโดยตรงต่อการรับรู้ และผลของการสื่อสารล้นเกินที่ควบคุมโดยอัลกอลิธึ่มถูกเร่งเวลาชีวิตให้เร็วขึ้น  โลกเสมือนจริงในพื้นที่ไซเบอร์ถูกตัดขาดสัมพันธ์ทางสังคมในโลกจริงรวมถึงสิ่งแวดล้อมและสรรพชีวิตในระบบนิเวศน์ เรากำลังถูกแทรกแซงวิถีชีวิตโดยสิ่งที่เรียกว่า ทุนนิยมสอดแนม surveillance capitalism

ทุกพฤติกรรมในโลกไซเบอร์ ล้วนถูกเฝ้ามอง ถูกตามรอย  และถูกบันทึกไว้เพื่อการประเมินสภาวะทางจิตและอารมณ์ พวกเขาสร้างโมเดลเพื่อกระตุ้นและควบคุมกระแสของสังคมจากการกระทำของเรา 

ในขณะที่พื้นที่โลกไซเบอร์กำลังขยายตัวอย่างไม่จำกัด เป็นปริมณฑลที่ไร้ขอบเขตที่ตายตัวและมีความเร็วไร้ขีดจำกัด แต่เวลาที่มนุษย์รับรู้ได้ไม่สามารถปรับความเร็วให้เท่าทันได้ ความล้นเกินของข้อมูลทับถมความสามารถทางสมองของมนุษย์ซึ่งมีขีดจำกัด มนุษย์มักถูกลดทอนให้เป็นเพียงแค่ผู้ผลิตและบริโภคข่าวสารอย่างตื่นตระหนก มุ่งไปสู่การการสลายความสามารถในการมองเห็น และ ตีความเพื่อเข้าใจตนเองและความเป็นมนุษย์  เป็นสภาวะแปลกแยกที่ส่งผลกระทบต่อสภาพจิตใจและเข้าไปควบคุมในระดับจิตสำนึกของมนุษย์ในวงกว้างอย่างไม่เคยมีมาก่อน

A Photo project that were made from Fragments of body Photographs and object images from the google image on a network. Where it was connected to shape It's a new body structure that we don't know. This includes demolition, alteration and editing, body records and portraits that convey a state of alienation, an impersonal identity. The lost humanity Due to being stimulated by the flow of information in the cyber world Humans must respond: listening, seeing, perceiving, constantly interacting with information. In this sense, the overload of information in cyber networks affects us in an alien state under new capitalism. The human being is connected to direct communication of perception. And the effects of overloading communication controlled by algorithm have been accelerated. The virtual world in cyber space is severed from the social connections of the real world, including the environment and ecological life. While the cyber space is expanding without limits. It is a boundless perimeter with no fixed speed and limitless speed. But when human beings are unable to adjust the speed to keep pace The overpopulation of information hurts the human brain's abilities, which are limited.

We are interfering with the way of life by the so-called surveillance capitalism Every behavior in the cyber world All were watched, tracked and recorded for assessing mental and emotional states. They create models to stimulate and control the flow of society from our actions.

Humans are often reduced to just producers and panicking news. Towards the breakdown of the ability to see and interpret for self-understanding and humanity. It is an alien state that affects the state of the mind and takes control in a broader human consciousness like never before.